Page 10 - Camiye Gidiyorum 2
P. 10

1. Bölüm · 1. Ünite: Allah’a iman ile ilgili esasları öğreniyorum
             Allah’ın zati ve sübutî sıfatları
     Hutbe      Cuma hutbesi: Allah inancı (2 Şubat 2011 tarihli DİTİB cuma hutbesinden alıntıdır.)
     die Chutba (hier)
     die Freitagspredigt
     İlah       Bismillahirrahmanirrahim        ve eceli yoktur, hep diridir (2/Bakara suresi, 30
     Gott       “Sizin ilahınız bir tek ilahtır.    ayet 255).
     Rahman      O’ndan başka ilah yoktur.         Her şey eksik ve kusurludur, ama Allah ek-
     der Barmherzige  5 O, Rahman’dır, Rahim’dir”      siksizdir ve kusursuzdur. Her şeyi, başka bir
     Rahim      (2/Bakara suresi, ayet 163)       şey sınırlar ama O‘nu hiç bir şey sınırlayamaz.
     der Allerbarmer
                                 Her şeyin varlığı mümkündür ama O’nun 35
     kâinat      Değerli Mü’minler            varlığı zorunludur. Her şeyin yokluğu müm-
     das Weltall
             Hiçbir şey yokken sadece Allah vardı. Bizler,  kündür ama O’nun yokluğu düşünülemez.
     ecel
     hier: die Frist 10 şu içinde yaşadığımız dünya, diğer gezegenler  Her şeyin bilgisi sınırlıdır ama O’nun bilgisi
     diri       ve kâinat, Yüce Allah tarafından yaratılmıştır.  sınırsızdır.
     lebendig     Varlığımızı ve yaşamamızı borçlu olduğumuz  O; tektir ve birdir, yarattığını en güzel ya- 40
     kusurlu     Allah’a inanmalı, ona gönülden teslim ol- ratandır. İnsanlara acımasının, verdiği nimet-
     fehlerhaft
             malı ve teşekkür etmeliyiz. Bu sebeple Allah  lerinin ve cömertliğinin sonu sınırı yoktur. Her
     nimet      Teâlâ’yı tanımak, öğrenmek ve öğretmek he- şeyi görür ve işitir. Söylemek istediklerini ke-
     die Gabe    15
             pimizin görevidir.           lam sıfatıyla insanlara söyler. Melekler ve pey-
     cömertlik
     die Großzügigkeit                    gamberlerle doğrudan konuşur. Adil’dir asla 45
     kelam sıfatı   Değerli Kardeşlerim           zulmetmez. Habir’dir her şeyi bilir. Kadir’dir
     die Redeeigenschaft  Rabbimizin özelliklerini tanımak ve öğren- istediği her şeye gücü yeter. Hâkim’dir hikmet-
     Allahs
            20 mek hepimizin ona karşı olan saygısını ve  siz ve gayesiz bir şey yapmaz. Vedûd’dur, kul-
     Adil       sevgisini daha da arttıracaktır. Yüce Rabbi- larını çok sever, sevdiğinden dolayı asla Rab-
     der Gerechte

     zulüm      miz kendisini kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şu  bim diyeni, kendisine el açanı geri çevirmez. 50
     die Grausamkeit özelliklerle tanıtmaktadır: O vardır, varlığının
     hikmetsiz    başlangıcı ve sonu yoktur. (57/Hadid suresi,  Aziz Mü’minler
     ohne Sinn   25 ayet 1-2). O her şeyi yaratandır ama kendisi  Bir kısım özelliklerini ve isimlerini saydığımız
     gayesiz     yaratılmamıştır. Her şey varlığını devam et- Yüce Rabbimiz, şüphesiz bizim bildiğimiz, ta-
     ohne Ziel
             tirebilmek için O‘na muhtaçtır, ama O hiç  nıdığımız özelliklerinden çok daha büyüktür.  55
     el açmak     kimseye muhtaç değildir. O tektir ve hiç bir
     um Hilfe bitten
     (Redewendung)  şeye benzemez (42/Şura suresi, ayet 11). Her
             şeyin bir sonu ve eceli vardır ama O‘nun sonu

             Görevler

            1.  “Allah İnancı” konulu hutbeyi dikkatlice okuyalım. Anlamadığımız yerlere soru
             işareti koyalım.
            2. Hutbede yüce Allah hakkında verilen bilgileri listeleyelim.
     10        Inanç
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15