Page 8 - Camiye Gidiyorum 2
P. 8

1. Bölüm · 1. Ünite: Allah’a iman ile ilgili esasları öğreniyorum
             Ayetten öğreniyorum


             Esma-i Hüsna’yı Haşr suresinden okuyalım
     ilah
     der Gott
     esirgeyen
     der Barmherzige
     bağışlayan                   َ    ْ    َ ّ ٰ َ ٓ َ ّ ٰ
                     ّ
                        ّ
                               ِ
                                           ُ
                           ۚ
     der Allerbarmer       ُ مي ۪ حَرلا ُ ن ٰ م ْ حَرلا َوُه ِةَداَه ّ شلاَو بْيَغلا ُ مِلاَع َوُه لِا َهلِا ل ي۪ ذلا ّ للا َوُه
                                    ۚ
     egemenlik                                  َ  ٓ  َ
                 ْ
                    ْ
                           ْ
                       ْ
                               ْ َ
                                        َْ
               َ
                                                ّ ٰ
                                    ُ ُ ْ ُ
                                           ّ ٰ َ
     die Herrschaft   ُربكَت ُ ملا ُراَب َ جلا ُزيزَعلا ُ نِمْيَه ُ ملا ُ نِمْؤ ُ ملا ُمل َ سلا ُ سوّدقلا كِلَملا َوُه لِا َهلِا ل ي۪ ذلا ّ للا َوُه
                                 ّ
              ۜ ِّ
                   ّ
                                                ُ
                      ۪
                                         ۚ
     arı duru
                            ُ
     rein und pur                 َنوكر ْ شُي اَمَع ِ ّ للا َنا َ حْب ُ س
                                 ٰ
                               ّ
     esenlik                     ِ
     das Wohl      َوُهَو ضْرلاَو ِ تاَو ٰ م َ سلا يِف اَم ُهل ُ حب َ سُي ىٰن ْ س ُ حلا ُءآم ْ سلا ُهل ُرّو َ ص ُ ملا ُئراَبلا ُ قِلاَخلا ّ للا َوُه
                                         ْ
                                            ْ
                                 ْ
                 َ ْ
                          َ
                                    َ ْ َ
                                               ْ ٰ
     gözeten        ۚ ِ     ّ      ِّ ۜ     َ    ِ    ِ     ُ
     der Bewahrer                      ْ   ْ
                                  ۪
     irade                      4 ُ مي ۪ك َ حلا ُزيزَعلا
     der Wille
     şanını yüceltmek
     preisen
     galip      O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. Görülen ve görülemeyen şeyleri bilir. O Rahman’dır
     der Siegreiche  (esirgeyen), Rahîm’dir (bağışlayan). O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; Melik (egemen-
     hikmet
     die Weisheit   liğin sahibi), Kuddûs (arı duru), Selam (esenlik veren), Mümin (güven sağlayan, kendisine güveni-
             len), Muheymin (gözeten ve yönetendir), Aziz (üstündür), Cebbar (iradesine sınır yoktur), Mütekeb-
             bir’dir (büyüklükte eşi olmayan). Allah, müşriklerin yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla uzaktır.
             O, Halik (yaratan), Bâri (var eden), Musavvir (şekil veren) Allah’tır. En güzel isimler O’nundur.
             Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir. (59/Haşr
             suresi, ayet 22-24)
             Görevler
            3. Haşr suresinde geçen Esma-i Hüsna’ları bulalım. Defterimize yazalım. Allah’ın
             isimlerinden beş tanesini seçerek açıklayalım.
           4. Sayfa 9’daki Allah’ın tüm isimlerini anlamlarıyla okuyalım.
            5. Allah’ın isimleri, onun sevgisini, merhametini ve kudretini yani gücünü anlatır. Sayfa
             9’daki isimlerden hangilerinin sevgi, hangilerinin merhamet ve hangilerinin O’nun gücünü
             anlattığını aşağıdaki tabelada olduğu gibi defterimize yazalım.
                    Esma-i Hüsna   Sevgi      Merhamet       Güç
                   Gaffar
                   Adl
                   ...
     8        Inanç
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13